Mammoeters nieuw Logo

Herman 1eHerman 1e

1976 Hawwe zoe (J. Loontjens/D. de Pauw)


Koeplèt:
Iech höb ut in mien vinger Iech höb ut in mien han
't geit vaan kop tot tiene en klapper met m'n tan
Want huur iech al die trommels en ouch de hermenie
daan bin iech neet te hawwe en spring alvas veur twie

Refrein:
Mestreech zoe moot 't blieve Mestreech zoe moot 't zien
Kom goei diech toch dedoor En zèt 'm weer 'ns op
Of laop op diene kop

  1977 1975