Mammoeters nieuw Logo

Herman 2eHerman 2e

1977 Hand aon Hand (J. Pletzers/J. Kraft)


Koeplèt:
Boe Abraham de mosterd haolt, boe Bartel tap de wien,
en boe e pelske neet versjaolt, dao moot ’t gezellig zien.
Jao dat vindste allemaol,
boe me sprik Mestreechter taol.

Refrein:
Hand aon hand, ping ping, poet aon poet, ping ping.
En zoe make veer eine spiereling.
Hand aon hand, ping ping, poet aon poet, ping ping.
Vaan d'n Observant tot de Bessing.

  1978 1976