Mammoeters nieuw Logo

Cor 1eCor 1e

1988 Iech bin gebore in Mestreech (N.Heutz)


Koeplèt:
Rembrandt jao dee sjèlderde zoe good
Vondel zaot ‘t diechte in ‘t blood
Bach dee sjreef meziek oet losse hand
Iech zellef vin dat alles naovenant
Iech weet dat iech zoe get neet kin
Meh wat iech noets vergete bin

Refrein:
Iech bin gebore in Mestreech
Heij laog iech lachend in mien weeg
En es iech zoe get kin vertèlle
Wat zow iech daan nog miejer wèlle
Höb vastelaovend in mie blood
Dat deit 'n eederein zoe good
Jao wat iech altied viere zal
Is de Mestreechter karneval

  1989 1987