Mammoeters nieuw Logo

Frank 1eFrank 1e

2017 Vleugelkes (Patrick van de Weijer)


 Refrein: 

Mèt vastelaovend krijg iech weer vleugelkes, 
’t Is daan zjus es-of iech vleeg. 
En ederen aovend bringe miech die vleugelkes, 
Nao alle heukskes vaan Mestreech. 
Soms vleeg iech hei (hei!)... en daan weer dao (dao!)... 
Soms vleeg iech de tössenoet. 
Meh iech vleeg altied weer de Geis vaan Vastelaovend achternao! 
Ja la la la la la la la 
Kom sprei dien vleugels oet. 
Ja la la la la la la la 
En vleeg mèt miech drei daog drop oet.

Couplèt: 
En vleeg iech hiel hoeg in de loch, zeen iech doezend lempkes blinke. 
Hiel hoeg in de loch huur iech de hermeniekes klinke. 
Iech vleeg daan gaw umlieg, um te danse hei mèt diech. 
Iech gaon veurluipeg neet mie trök en zing hei vaan gelök.

Brögk: 
En staon iech nao de Vastelaovend weer mèt twie bein op de groond, 
Dink iech alweer aon koumend jaor, want daan vleeg iech hei weer roond!

2018 2016