Mammoeters nieuw Logo

Marcel 1eMarcel 1e

1995 Diech bis `t zönneke (Ursula en Bert Garnier/J.Thoma)


Koeplèt:
En iech höb vlinders in miene boek
En iech bubbel wie e bleedsje aon 'ne stroek
M'n haore stoon rechop, m'n kneje knikke hel
Iech krijg sjevraoje, jao iech höb hinnevel
Es iech diech mèt karneval zeen goon
Daan deenk iech: wie kin zoe get bestoon

Refrein:
Diech bis 't zönneke, jao diech allein
Es iech diech zeen daan bubbele m’n bein
Of 't noe regent of störmp in Mestreech
Diech bis veur miech e werm zonneleech
En eederein dee kin ‘t aon diech zien
Diech bis veur miech e sträölke zonnesjien
Vaan diech allein kreig iech kriebels in de maog
Diech bis 't zönneke veur miech met die drei daog

  1996 1994