Mammoeters nieuw Logo

Hennie 2eHennie 2e

2001 Es iech dee samba huur (R.de Pauw)


Leef keend ... es iech de samba huur
Jao daan ... staon iech in vlam en vuur
Daan wèl iech danse .. mèt diech
Noe loer 'ns hei ... nao mie geziech
Leef keend ... es iech de samba huur
Jao daan ... raak iech zoe euverstuur
Want iech bin hei allein veur diech
Zègk noe toch jao tege miech

Iech stoont dao in e heukske get te sjanse
Mèt häör wouw iech zoe gere danse
wie iech de samba hoort waor iech verkoch
Vaan blijsjap spróng iech in de loch
Toen zong iech dees wijs
Iech wet ’t gans persijs ...

Leef keend ... es iech de samba huur
Jao daan ... staon iech in vlam en vuur
Daan wèl iech danse .. mèt diech
Noe loer 'ns hei ... nao mie geziech
Leef keend ... es iech de samba huur
Jao daan ... raak iech zoe euverstuur
Want iech bin hei allein veur diech
Zègk noe toch jao, jao tege miech

  2002 2000