Mammoeters nieuw Logo

Frans 1eFrans 1e

2010 Hei höb iech alles, alles veur euver


Refr: 2x
Hei höb iech alles, alles veur euver!
Hei laot iech alles veur stoon!
Dat höb iech al vaan vreuger,….
Iech wèl, iech zal, iech moot die drei daog goon.
Iech tèl de daog en de nachte.
En is ’t eindelek zoe wied.
Daan kin iech neet mie langer wachte,..
Dit wèl iech vaan ze leve noets mie kwiet!
,…..neet kwiet! Dat wèl iech noets mie kwiet!

Hei höb iech alles, alles veur euver!
Hei laot iech alles veur stoon!
Dat höb iech al vaan vreuger,….
Iech zal, iech wèl, iech moot die drei daog goon.
Iech tèl de daog en de nachte.
En is ’t eindelek zoe wied.
Daan kin iech neet mie langer wachte,..
Dit wèl iech vaan ze leve noets mie kwiet!!

Couplèt:
Al wejt ’t daak miech vaan ’t hoes.
Mèt gein tien peerd hèlste miech nog thoes!
Al gief miech eine ’n miljoen.
Iech hoof ’t neet, nein iech gaon gewoen!
Al moot iech kroepe, iech zèt alles opzij,…
Al steit de wereld stèl, mer iech bin weer debij,…
Debij, debij, jao iech bin weer debij!

Refr: 2x
Hei höb iech alles, alles veur euver!
Hei laot iech alles veur stoon!
Dat höb iech al vaan vreuger,….
Iech zal, iech wèl, iech moot die drei daog goon.
Iech tèl de daog en de nachte.
En is ’t eindelek zoe wied.
Daan kin iech neet mie langer wachte,..
Dit wèl iech vaan ze leve noets mie kwiet!
(,…..neet kwiet! Dat wèl iech noets mie kwiet!)

  2011 2009